Referencje

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku

 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworku PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem".

 

 Mapa do celów projektowych oraz numeryczny model terenu dla około 261ha.

  BPBK S.A. w Gdańsku

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

 • Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją danych do obowiązujących przepisów, obrębu Galiny w gminie wiejskiej Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

 

 Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 25 października 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.

  GAZ System

  Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008

Zakres certyfikacji: 

 • Pomiary i opracowania fotogrametryczne, skaning laserowy,

 • Kataster nieruchomości i uzbrojenia terenu,

 • Opracowanie map,

 • Geodezyjna obsługa inwestycji,

 • Systemy informacji geograficznej (GIS),

 • Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych,

 • Wycena i szacowanie nieruchomości.

 


Ważność certyfikatu do 26 kwietnia 2018

  ISO 9001:2008

 

GAZ-SYSTEM S.A.

 • opracowanie i dostarczenie wybranych danych o działkach ewidencyjnych.

 

 W ramach umowy na usługę polegającą na opracowaniu i dostarczeniu wybranych danych o działkach ewidencyjnych, przez które przebiega infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. dla potrzeb Systemu Paszportyzacji i Zarządzania Branżową Mapą Numeryczną.

  GAZ System

 

ELTEL Networks

 • opracowanie numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych w wersji graficznej i numerycznej wraz z zasileniem pozyskanymi danymi systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 

 1. Teren modernizowanej linii 400 kV Miłosna - (Ołtarzew) - Płock; długość linii 174km, powierzchnia opracowania 1740ha.

 2. Teren modernizowanej linii 400 kV Rogowiec - (Ołtarzew) - Mościska - Miłosna; długość linii 260km, powierzchnia opracowania 2600ha.

 

Prace zrealizowano w terminie od 19.04.2012 do 31.01.2013 r.

  ELTEL Networks

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • geodezyjne opracowanie przekrojów korytowych,

 • inwentaryzacja i opracowanie geodezyjnej dokumentacji obiektów inżynierskich.

 

 W ramach zamówienia: "Przeprowadzenie pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych na potrzeby realizacji projektu ISOK" Część I (Obiekt I) - Obszar właściwości Centrum Modelowania Powodzi i Suszy we Wrocławiu.

  KZGW

 

Urząd Miasta Olsztyn

 • 517 operatów szacunkowych.

 

 W ramach umowy: "Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących lokali mieszkalnych i niemieszkalnych położonych na terenie m. Olsztyna wraz z niezbędnym do ich obsługi gruntem, przy wykorzystaniu istniejącej inwentaryzacji dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym w 2013 roku".

  UM Olsztyn

 

ELTEL Networks

 • wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego linii WN.

 

 Linia 110 kV GPZ Lębork - GPZ Darżyno - GPZ Hubalczyków - GPZ Poznańska (183 stanowiska słupów kratowych).

  ELTEL

 

SKANSKA S.A.

 • obsługa geodezyjna dla inwestycji polegającej na budowie wydzielonych pasów ruchu dla autobusów (buspasów) w Olsztynie.

 

 Prace realizowano w terminie od 10.06.2011 do 10.06.2013 r.

  SKANSKA

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • sklasyfikowana chmura punktów w Standardzie I i II,

 • numeryczny model terenu w strukturze GRID,

 • cyfrowe zdjęcia lotnicze z georeferencją,

 • metadane dla bloków LIDAR.

 W ramach umowy dotyczącej "Wykonania lotniczego skaningu laserwowego (LIDAR) oraz opracowania produktów pochodnych", w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - ISOK".

  GUGiK

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw - Część XIV,

 • opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 9 województw - Część VIII.

 

 

  GUGiK

 

STRABAG Sp. z o.o.

Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów.

 • obsługa geodezyjna wraz z kompleksową inwentaryzacją powykonawczą.

 

 Autostrada A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100 - Odcinek D.

  STRABAG A2

 

Główny Geodeta Kraju

 • inwentaryzacja map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 (obszar województwa warmińsko-mazurskiego).

  • pozyskanie i analiza materiałów;

  • skanowanie map glebowo-rolniczych;

  • kalibracja rastrów map glebowo-rolniczych;

  • opracowanie metadanych.

 

 

  GGK

 

Główny Geodeta Kraju

 • zebranie i weryfikacja danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju.

 

 W ramach realizacji projektu TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - część nr 3 (województwa mazowieckie i łódzkie - łącznie 491 gmin).

  TERYT 2

 

STRABAG Spółka z o.o.

 • obsługa geodezyjna.

 

 Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego.

  STRABAG

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • zdjęcia lotnicze w rejestracji RGB;

 • aerotriangulacja w formacie ISPM;

 • NMT w postaci linii nieciągłości i warstwic 3D w formacie dgn;

 • ortofotomapy w skali 1:2000 w formacie GeoTiff i evr;

 • mapy numeryczne syt-wys w skalach 1:2000 i 1:5000 w formacie dgn i Ewmapa;

 • bazy danych opisowych ewidencji gruntów w formacie programie programu KWB Mienie;

 

 W ramach umowy na wykonanie map geodezyjnych dla sporządzenia dokumentacji geologicznej, w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego "Złoczew".

  PGE

 

Urząd Miasta Olsztyn

 • 249 operatów szacunkowych.

 

 W ramach umowy: "Wykonywanie wycen lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z niezbędnym do ich obsługi gruntem na terenia miasta Olsztyna dla wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miasta Olsztyna na potrzeby prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym w 2011 roku".

  UM Olsztyn

 

HALCROW GROUP Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • opracowanie i przygotowanie map do celów sporządzenia koncepcji projektu;

 • opracowanie koncepcji oraz założenie osnowy realizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi PKP;

 • opracowanie map do celów projektowych wraz z numerycznym modelem terenu;

 • opracowanie dokumentu pod nazwą "Geodezyjna osnowa realizacyjna" zawierającego wytyczne do przyszłej realizacji robót;

 • uzyskanie wyrysów z map i wypisów z ewidencji gruntów;

 • opracowanie projektów podziałów działek.

 

 Linia kolejowa E65 Warszawa-Gdynia na odcinku: km 184.800 do km 236.920.

  HALCROW GROUP Sp. z o.o. Biuro w Gdańsku

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w wersji graficznej i numerycznej z nowego pomiaru (2700ha);

 • mapa sytuacyjo-wysokościowa sporządzona w drodze digitalizacji istniejących map zasadniczych i map ewidencyjnych (2700ha).

 

 Droga ekspresowa S6 na odcinku: Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta.

  GDDKiA w Gdańsku

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • konwersja mapy katastralnej z postaci analogowej lub numerycznej do przyjętej w projekcie struktury bazy danych;

 • konwersję mapy zasadniczej z postaci analogowej lub numerycznej, redakcję bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz włączenie tych danych do tworzonej zintegrowanej bazy danych;

 • założenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

 Dla powiatu piaseczyńskiego, w ramach projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną."

  UMWM w Warszawie

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 • 432 operaty szacunkowe w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę dróg krajowych.

  W-MUW w Olsztynie

 

  Certyfikat Innowacyjności

 

pośród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 roku. 

 

Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich i uzyskała wysoką ocenę:

BBCCC

w systemie 5A przez

Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

  Certyfikat Innowacyjności

 

  Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008

Zakres certyfikacji: 

 • Pomiary i opracowania fotogrametryczne

 • Kataster nieruchomości i uzbrojenia terenu

 • Opracowanie map

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

 • Systemy informacji geograficznej (GIS)

 • Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych

 • Wycena i szacowanie nieruchomości

 


Ważność certyfikatu do 27 kwietnia 2012

  ISO 9001:2008

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o. w Gdańsku

 • Autostrada A-2, odcinek Łódź (Stryków) - granica woj. mazowieckiego - numeryczna mapa sytuacyjno - wysokościowa

 • Autostrada A-1, odcinek Gdańsk - Nowe Marzy - aktualizacja oraz sporządzenie map, aktualizacja NMT

 • Autostrada A-1, odcinek Nowe Marzy - Czerniewice - mapa numeryczna do celów projektowych

   

  Europrojekt

 

Skanska  - NDI Joint Venture

Założenie osnowy II kl dla 90 km nowobudowanej autostrady A1 pomiędzy Rusocinem a Nowymi Marzami

 SkanskaSkanska

 

Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorswo Drogowe sp. z o.o.

 • Przebudowa ul. Limanowskiego.
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie.
 • Przebudowa ul. Synów Pułku w Olsztynie.
  WMPD

 

Europrojekt Gdańsk sp. z o.o.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku od węzła Elbląg do miejscowości Kalsk

  Europrojekt

 

Certyfikat Systemu Jakości
ISO 9001 : 2000

Zakres certyfikacji: 

 • Pomiary i opracowania fotogrametryczne

 • Kataster nieruchomości i uzbrojenia terenu

 • Opracowanie map (wielkoskalowych, topograficznych i tematycznych)

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

 • Systemy informacji geograficznej (GIS)

 • Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych (GPS)

 • Wycena i szacowanie nieruchomości


Ważność certyfikatu do 28 kwietnia 2009

  ISO 9001:2000

 

  Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2000

Zakres certyfikacji: 

 • Pomiary i opracowania fotogrametryczne

 • Kataster nieruchomości i uzbrojenia terenu

 • Opracowanie map (wielkoskalowych, topograficznych i tematycznych)

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

 • Systemy informacji geograficznej (GIS)

 • Zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych (GPS)

 • Wycena i szacowanie nieruchomości

 


Ważność certyfikatu do 28 kwietnia 2006

  ISO 9001:2000

 

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI LIDER INNOWACJI

WYRÓŻNIENIE ZA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
 W DZIEDZINIE GEODEZJI

  Lider Innowacyjności

 

 

 

TOP ROKU

Geodezja i Kartografia

Top Roku

 

 

 

TOP WARMII I MAZUR KATEGORIA USŁUGI

Geodezja i Kartografia

 

 Pomiary cyfrowe dla opracowania projektu Autostrady A-1

Top Warmii i Mazur 

 

 

 

TOP WARMII I MAZUR KATEGORIA USŁUGI

Geodezja i Kartografia 

 

 za wdrożenie fotogrametrii cyfrowej do budowy
Nowoczesnego Katastru Nieruchomości w Polsce

Top Warmii i Mazur

 

 

 

TOP WARMII I MAZUR

za trzykrotne zdobycie TOP WARMII I MAZUR otrzymuje tytuł Wzorowa Firma

Wzorowa Firma 

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

NAGRODA III STOPNIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE
 W DZIEDZINIE

Geodezji i Kartografiiza opracowanie i wdrożenie Geodezyjnej Ewidencji
Sieci Uzbrojenia Terenu miasta Olsztyna

Nagroda MSWiA

 

 

 

REKOMENDACJA
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 

nr 10/2001 wystawioną 09.10.2001r.

 

Powyższa rekomendacja daje gwarancję profesjonalnego i rzetelnego wykonania przez naszą firmę prac w zakresie: 

 • map numerycznych

 • osnów podstawowych i szczegółowych

 • map topograficznych

 • modernizacji ewidencji gruntów

 • reprodukcji map i dokumentów

 • obsługi inwestycji

 • fotogrametrii

Rekomendacja SGP

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Departament Ewidencji Gospodarstw

 

Rekomendacja profesjonalnego i rzetelnego wykonania
budowy baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w ramach krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem ortofotomap satelitarnych.

Zakres prac : 

 • wykonanie granic działek ewidencyjnych zintegrowanych z ortofotomapą

 • wykonanie map pól zagospodarowania

 • opracowanie raportów weryfikacji baz danych ewidencji gruntów oraz raportów spójności ortofotomapy z wektorową warstwą granic działek ewidencyjnych

List Referencyjny - ARiMR

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Departament Ewidencji Gospodarstw

 

Rekomendacja profesjonalnego i rzetelnego wykonania
mapy ewidencji w postaci rastrowej wraz z centroidami działek ewidencyjnych dla obszaru woj. warmińsko - mazurskiego dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zakres prac : 

 • wykonanie granic działek ewidencyjnych w postaci rastrowej

 • wektoryzacja centroidów działek ewidencyjnych

 • opracowanie raportów weryfikacji opisowych baz danych ewidencji gruntów z mapą rastrowo-wektorową

List Referencyjny - ARiMR

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Departament&a
<< BACK